تکرار جلسات سطح B1 خرداد ۹۹

جلسه اول: مشاهده آنلاین

جلسه دوم: مشاهده آنلاین

جلسه سوم: مشاهده آنلاین

جلسه چهارم: مشاهده آنلاین

جلسه پنجم: مشاهده آنلاین

جلسه ششم: مشاهده آنلاین

جلسه هفتم: مشاهده آنلاین

جلسه هشتم: مشاهده آنلاین

جلسه نهم: مشاهده آنلاین

جلسه دهم: مشاهده آنلاین

جلسه یازدهم: مشاهده آنلاین

جلسه دوازدهم: مشاهده آنلاین

جلسه سیزدهم: مشاهده آنلاین

جلسه چهاردهم: مشاهده آنلاین

جلسه پانزدهم: مشاهده آنلاین

جلسه شانزدهم: مشاهده آنلاین

جلسه هفدهم: مشاهده آنلاین

جلسه هجدهم: مشاهده آنلاین

جلسه نوزدهم: مشاهده آنلاین

جلسه بیستم: مشاهده آنلاین

جلسه بیست و یکم: مشاهده آنلاین

 

 

 

فایل مربوط به sprechen B1 : لینک دانلود