لینک کلاس های ضبط شده سطح A1

A1 Sitzung 1
https://www.dropbox.com/s/btkux1iz2w4cjzl/A1%20S1%20NEW.mp4?dl=0
A1 Sitzung 2
https://www.dropbox.com/s/8ycjst84076qkox/A1%20S2%20NEW.mp4?dl=0
A1 Sitzung 3
https://www.dropbox.com/s/k4grg79zwimxc1z/A1%20S3%20NEW.mp4?dl=0
A1 Sitzung 4
https://www.dropbox.com/s/g659k9t9langag4/A1%20S4%20NEW.mp4?dl=0
A1 Sitzung 5
https://www.dropbox.com/s/dy45wy2byys8r2j/A1%20S5%20NEW.mp4?dl=0
A1 Sitzung 6
https://www.dropbox.com/s/n9hiu3w5uom78qo/A1%20S6%20NEW.mp4?dl=0
A1 Sitzung 7
https://www.dropbox.com/s/te8ke7lexkujewt/A1%20S7%20NEW.mp4?dl=0
A1 Sitzung 8
https://www.dropbox.com/s/uqap40xmmi5cewp/A1%20S8%20NEW.mp4?dl=0

A1 Sitzung 9

https://www.dropbox.com/s/pn87xmna8zyw72i/A1%20S9%20NEW.mp4?dl=0

A1 Sitzung 10

https://www.dropbox.com/s/adyll7goph9xtl3/A1%20S10%20NEW.mp4?dl=0

A1 Sitzung 11

https://www.dropbox.com/s/ff5mmv3qo76byb4/A1%20S11%20NEW.mp4?dl=0

A1 Sitzung 12

https://www.dropbox.com/s/xweykl7sdqc1n44/A1%20S12%20NEW.mp4?dl=0

A1 Sitzung 13

https://www.dropbox.com/s/mzkekwevk4t9kjw/A1%20S13%20NEW.mp4?dl=0

A1 Sitzung 14

https://www.dropbox.com/s/fwwr9h0cfiz6ppf/A1%20S14%20NEW.mp4?dl=0

A1 Sitzung 15

https://www.dropbox.com/s/z17sb54y4rs01h4/A1%20S15%20NEW.mp4?dl=0

A1 Sitzung 16

https://www.dropbox.com/s/4u5gel6tkwb8am0/A1%20S16%20NEW.mp4?dl=0

A1 Sitzung 17

https://www.dropbox.com/s/xte25jbz71gn718/A1%20S17%20NEW.mp4?dl=0

A1 Sitzung 18

https://www.dropbox.com/s/nnpcv0d350uy811/A1%20S18%20NEW.mp4?dl=0

A1 Sitzung 19

https://www.dropbox.com/s/lbssdrgz9kt7ii4/A1%20S19%20NEW.mp4?dl=0

A1 Sitzung 20

https://www.dropbox.com/s/d6pgmjz2xwspzs0/A1%20S20%20NEW.mp4?dl=0