نام دورهتاریخ شروعتاریخ پایانسفارش
سطح A1۶ اردیبهشت۸خردادسفارش
سطح A2۶ اردیبهشت۸خردادسفارش
سطح B1۶ اردیبهشت۱۲خردادسفارش
سطح B2.1۶ اردیبهشت۱۲خردادسفارش
آزمون های دوره های اصلی۱۳ خرداد  

 

نام دورهتاریخ شروعتاریخ پایانسفارش
سطح A1.1۱۷خرداد۱۴تیرسفارش
سطح A1.2۱۷خرداد۱۴تیرسفارش
سطح A2.1۱۷خرداد۱۴تیرسفارش
سطح A2.2۱۷خرداد۱۴تیرسفارش
سطح B1.1۱۷خرداد۱۴تیرسفارش
سطح B1.2۱۷خرداد۱۴تیرسفارش
سطح B2.1۱۷خرداد۱۶تیرسفارش
سطح B2.2۱۷خرداد۱۶تیرسفارش
آزمون های دوره های اصلی۱۷تیر  
آمادگی آزمون B1۶خرداد۲۰خردادسفارش
مکالمه B2_C1۶خرداد۲۰خردادسفارش
مکالمه A2_B1۶خرداد۲۰خردادسفارش
نام دورهتاریخ شروعتاریخ پایانسفارش
آمادگی آزمون B11تیر15تیرسفارش
مکالمه A2_B11تیر15تیرسفارش
گرامر A1_B11تیر15تیرسفارش
آماذگی آزمون TestDaF1تیر15مردادسفارش

 

نام دورهتاریخ شروعتاریخ پایانسفارش
سطح A1.11مرداد25مردادسفارش
سطح A1.21مرداد25مردادسفارش
سطح A2.11مرداد25مردادسفارش
سطح A2.21مرداد25مردادسفارش
سطح B1.11مرداد25مردادسفارش
سطح B1.21مرداد25مردادسفارش
سطح B2.11مرداد27مردادسفارش
سطح B2.21مرداد27مردادسفارش
سطح C1.11مرداد27مردادسفارش
آزمون های دوره های اصلی28مرداد  
نام دورهتاریخ شروعتاریخ پایانسفارش
سطح A1.11شهریور26شهریورسفارش
سطح A1.21شهریور26شهریورسفارش
سطح A2.11شهریور26شهریورسفارش
سطح A2.21شهریور26شهریورسفارش
سطح B1.11شهریور26شهریورسفارش
سطح B1.21شهریور26شهریورسفارش
سطح B2.11شهریور29شهریورسفارش
سطح B2.21شهریور29شهریورسفارش
سطح C1.21شهریور29شهریورسفارش
آزمون های دوره های اصلی30شهریور  

 

نام دورهتاریخ شروعتاریخ پایانسفارش
سطح A1.15مهر29مهرسفارش
سطح A1.25مهر29مهرسفارش
سطح A2.15مهر29مهرسفارش
سطح A2.25مهر29مهرسفارش
سطح B1.15مهر29مهرسفارش
سطح B1.25مهر29مهرسفارش
سطح B2.15مهر1آبانسفارش
سطح B2.25مهر1آبانسفارش
سطح C1.15مهر1آبانسفارش
آزمون های دوره های اصلی2آبان  

 

نام دورهتاریخ شروعتاریخ پایانسفارش
سطح A1.15آبان28آبانسفارش
سطح A1.25آبان28آبانسفارش
سطح A2.15آبان28آبانسفارش
سطح A2.25آبان28آبانسفارش
سطح B1.15آبان28آبانسفارش
سطح B1.25آبان28آبانسفارش
سطح B2.15آبان1آذرسفارش
سطح B2.25آبان1آذرسفارش
سطح C1.25آبان1آذرسفارش
آزمون های دوره های اصلی2آذر  

 

نام دورهتاریخ شروعتاریخ پایانسفارش
سطح A1.18آذر30آذرسفارش
سطح A1.28آذر30آذرسفارش
سطح A2.18آذر30آذرسفارش
سطح A2.28آذر30آذرسفارش
سطح B1.18آذر30آذرسفارش
سطح B1.28آذر30آذرسفارش
سطح B2.18آذر2دیسفارش
سطح B2.28آذر2دیسفارش
سطح C1.18آذر2دیسفارش
آزمون های دوره های اصلی3دی  

 

نام دورهتاریخ شروعتاریخ پایانسفارش
سطح A1.16دی29دیسفارش
سطح A1.26دی29دیسفارش
سطح A2.16دی29دیسفارش
سطح A2.26دی29دیسفارش
سطح B1.16دی29دیسفارش
سطح B1.26دی29دیسفارش
سطح B2.16دی1بهمنسفارش
سطح B2.26دی1بهمنسفارش
سطح C1.26دی1بهمنسفارش
آزمون های دوره های اصلی2بهمن  

 

نام دورهتاریخ شروعتاریخ پایانسفارش
سطح A1.14بهمن27بهمنسفارش
سطح A1.24بهمن27بهمنسفارش
سطح A2.14بهمن27بهمنسفارش
سطح A2.24بهمن27بهمنسفارش
سطح B1.14بهمن27بهمنسفارش
سطح B1.24بهمن27بهمنسفارش
سطح B2.14بهمن29بهمنسفارش
سطح B2.24بهمن29بهمنسفارش
سطح C1.14بهمن29بهمنسفارش
آزمون های دوره های اصلی30بهمن  

 

نام دورهتاریخ شروعتاریخ پایانسفارش
سطح A1.12اسفند23اسفندسفارش
سطح A1.22اسفند23اسفندسفارش
سطح A2.12اسفند23اسفندسفارش
سطح A2.22اسفند23اسفندسفارش
سطح B1.12اسفند23اسفندسفارش
سطح B1.22اسفند23اسفندسفارش
سطح B2.12اسفند25اسفندسفارش
سطح B2.22اسفند25اسفندسفارش
سطح C1.22اسفند25اسفندسفارش
آزمون های دوره های اصلی26اسفند  
14+ محصولات
1484+ سفارشات تکمیل شده
1589+ کاربران
186+ مطالب وبلاگ
سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت